จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งรางรถไฟ การเชื่อมรางรถไฟด้วยกระบวนการเชื่อมแบบเทอร์มิต และการตรวจสอบคุณภาพรางรถไฟ รุ่นที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2565
4491 คน
เรียบเรียงโดย admin admin

จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งรางรถไฟ การเชื่อมรางรถไฟด้วยกระบวนการเชื่อมแบบเทอร์มิต 

และการตรวจสอบคุณภาพรางรถไฟ รุ่นที่ 1

 

         ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อม ATB-RTCI Welding Technology and Training Center ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออก โดยมีทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ทีเอ็นจีโคออพเพอเรชั่น จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งรางรถไฟ การเชื่อมรางรถไฟด้วยกระบวนการเชื่อมแบบเทอร์มิต และการตรวจสอบคุณภาพรางรถไฟ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการออกแบบและวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 18 คน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและระบบนิเวศการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีงานเชื่อมและงานตรวจสอบสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์  เพื่ออุตสาหกรรม จังหวัดระยอง โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออก ดร.สมชาย ธำรงสุข เป็นประธานในการพิธีเปิด และเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งสองวันด้วย

 

ปารณีย์  : ภาพ/ข่าว