ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2566

25 มกราคม 2566
4476 คน
เรียบเรียงโดย admin admin

ประกาศอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2566


          อุทยานเทคโนโลยี มจพ. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 - 3 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อท้ายประกาศถือปฏิบัติ ดังนี้
         1. ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
         2. ในประกาศนี้หากเลขที่สมัครมีปัญหา ให้ถือชื่อ - นามสกุล เป็นสำคัญ
         3. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเข้าระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http:/newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin.aspx และชำระเงิน ได้ที่ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน/ จำนวน 22,050.00 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566
         4. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดาวน์โหลดเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th และกรอกเอกสารให้สมบูรณ์พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
         5. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อขึ้นทะเบียนนั่กศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ http://stdregis.kmutnb.ac.th
         6. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อติดตามประกาศ การพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้ที่ Facebook Page : NAAT KMUTNB
         7. มหาวิทยาลัยจะไม่ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับผู้ที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน
 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
 

สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกได้ที่เอกสารประกอบเรื่อง

 

กิตติพงศ์ : ข่าว
 


เอกสารประกอบเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2566