ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเชื่อมโยงด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

ค่าลงทะเบียน 4500 บาท

รายละเอียด

วันที่ 05 พ.ค. 2565
เวลา 17:57 น.

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

ของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ตลอดจนใน

ภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการสร้างเครือข่ายเครื่องจักรกับ

อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ การเชื่อมต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจ

สถานะการทำงานของโรงงานแบบเรียลไทม์พร้อมกับควบคุม จัดเก็บข้อมูล ผ่านระบบ Cloud ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น I0T จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องเพิ่มพูนให้กับฝีมือแรงงานในศตวรรษที่ 21

 

หัวข้อในการอบรม

  • เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT)
  • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ชอฟแวร์ (TIA Portal)
  • การเขียนโปรแกรมด้วย Node-RED
  • เรียนรู้การเชื่อมต่อระหว่าง PLC เข้ากับ Node-RED
  • การแสดงสถานะต่าง ๆ ผ่าน Node-RED Dashboard
  • การต่อยอดกับระบบ SCADA/MES

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ที่สนใจ
  • มีความรู้พื้นฐานวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
  • มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

รายชื่อทีมวิทยากร

อาจารย์สามัญ คำภาแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ