ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หลักสูตรระบบการจัดการแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ค่าลงทะเบียน 5200 บาท

รายละเอียด

วันที่ 06 พ.ค. 2565
เวลา 11:35 น.

       แหล่งกักเก็บพลังงาน หรือแบตเตอรี่ คือส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของรถไฟฟ้า ดังนั้นรถไฟฟ้า
จึงต้องมีระบบการจัดการแบตเตอรี่ที่เหมาะสม ซึ่งทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ เห็นถึงความสำคัญของ
ระบบการจัดการแบตเตอรี่ จึงได้จัดฝึกอบรมกายใต้หลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชนิดของแบตเตอรี่
การเลือกใช้งานแบตเตอรี่ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ
ในหลักการทำงานของระบบดังกล่าว สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสายงานที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อในการอบรม
เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนกับยานยนตไฟฟ้า
การออกแบบแพ็คแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
   - การเลือกชนิดแบตเตอรี่
   - การออกแบบระบบระบายความร้อนสำหรับแบตเตอรี่แพ็ค
   - การออกแบบระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่
   - การประกอบแบตเตอรี่แพ็คเพื่อใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า
มาตรฐานและการทดสอบ
การดูแลรักษาแบตเตอรี่แพ็คและแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น
สัญญาณความผิดพลาดในการทำงานแบตเตอรี่แพ็คในยานยนต์ไฟฟ้า
แนวทางการจัดการแบตเตอรี่เมื่อสิ้นอายุการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้า

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

นักศึกษา วิศวกร หรือผู้ที่สนใจ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อทีมวิทยากร

คุณพงศกร นาควิเชียร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถานีประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ บริษัท โพนิกซ์ จำกัด

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ