ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบูรณาการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบอุตสาหกรรม 4.0

ค่าลงทะเบียน 6000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 06 พ.ค. 2565
เวลา 14:42 น.

        ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในปัจจุบัน เริ่มมีการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมกระบวนการต่างๆ ได้มากขึ้น มีการเก็บข้อมูลแล้วนำมา
เชื่อมต่อเป็นโครงข่ายผ่านระบบเชื่อมต่อไร้สาย เพื่อให้เครื่องจักรและหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ
โดยมีการทำงานที่ไร้คนควบคุมได้ อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสร้างระบบให้เครื่องจักรสามารถ
สื่อสารกันเองได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ไปควบคุมแต่ละขั้นตอนของการทำงาน ทำให้กระบวนการผลิต
ดำเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในกระบวนการจัดการได้มากขึ้น
 

  • หัวข้อในการอบรม
    ระบบอัตโนม์ติและเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0
    รถลำเลียงอัตโนมติ (Automated Guided Vehicle)
    ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุอัตโนมติ (Automated Storage/Retrieval System หรือเรียก AS/RS)
    การเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับระบบควบคุมอุตสาหกรรม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ช่างเทคนิค วิศวกร หรือผู้ควบคุมดูแลหุ่นยนต์

รายชื่อทีมวิทยากร

วิศวกร
วิศวกร

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ