ประเภทหลักสูตร หมวดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ การทดสอบสมรรถนะยานยนต์และมลพิษ

ค่าลงทะเบียน 5200 บาท

รายละเอียด

วันที่ 06 พ.ค. 2565
เวลา 14:10 น.

        นอกจากมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบการจัดการแบตเตอรี่ที่มีความสำคัญสำหรับยานยนต์สมัยใหม่แล้ว 
วัสดุที่ใช้สร้างตัวถังของยานยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งการเลือกใช้
วัสดุเบานั้นต้องคำนึงถึงความแข็งแรง น้ำหนัก การซ่อมบำรุง และต้นทุนการผลิต ดังนั้นซึ่งทางศูนย์วิจัย
และฝึกอบรมฯ จึงได้จัดฝึกอบรมภายไต้หลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัสดุเบาสำหรับยานยนต์สมัยใหม่
เพื่อให้สามารถนำไปประยุกตใช้กับยานยนต์สมัยไหม่ได้

หัวข้อในการอบรม
ประวัติความเป็นมา 
แนวโน้มการพัฒนาวัสดุเบาสำหรับยานยนต์ 
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในยานยนต์ที่สามารถใช้วัสดุเบา 
ผลกระทบของการไช้วัสดุเบา  
ความคุ้มค่าของวัสดุเบาแต่ละประเภท 
ความแตกต่างของเทคโนโลยีวัสดุเบาสำหรับยายนต์สมัยใหม่ 
     - เหล็ก 
     - อลูมิเนียม 
     - แมกนีเชียม
     - คอมโพสิต 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
นักศึกษา วิศวกร หรือผู้ที่สนใจ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

รายชื่อทีมวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เทียนน้อย
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสุรนารี

คำถามที่พบบ่อย

รอบที่เปิดอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ